Algemene Voorwaarden

(Download PDF)

Algemene voorwaarden Be Sure rijopleidingen (te Assen) KvK nummer: 52763390

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten door Be Sure rijopleidingen, gevestigd te Assen, hierna te noemen Be Sure. Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de rijschoolvoorwaarden van Be Sure.
1-2 Opdrachtgever zal toestaan dat Be Sure zo nodig informatie betreffende hem
opvraagt, voor welke informatie Be Sure zich zal wenden tot bureau A.F.I. te
Leeuwarden.

 

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door Be Sure of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Be Sure zijn aan wijziging onderhevig, zij binden Be Sure niet.

 

Artikel 3 Overeenkomsten met bedrijven / instellingen.

De overeenkomst tot het volgen van rijschoolonderricht door personen in opdracht van een bedrijf / instelling wordt eerst bindend voor Be Sure na aanmelding aan Be Sure door het bedrijf / instelling en de omgekeerde bevestiging door Be Sure.

 

Artikel 4 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

4-1 Be Sure aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
4-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laat echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Be Sure onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
4-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Be Sure aanvaard onder
bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde
transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de vorengenoemde algemene voorwaarden.

 

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Be Sure binden de laatste niet, voor zover ze door Be Sure niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Be Sure niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de exploitatiekosten, zoals lonen, sociale lasten,
omzetbelasting, autokosten, brandstof e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7 Instructeurs / Instructrices.

Be Sure zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan vereisten die de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) stelt.

 

Artikel 8 Rijlessen.

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de te houden rijles. Indien hij / zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, zonder tijdige annulering van de rijles, is hij / zij gehouden het volledige lesgeld aan Be Sure te voldoen.

 

Artikel 9 Annulering.

Als de rijles wordt geannuleerd tussen 48 uur en 24 uur voor de afgesproken lestijd is de leerling 50% van het normale lesgeld aan Be Sure verschuldigd. Indien binnen 24 uur voor de afgesproken lestijd wordt geannuleerd is de leerling het volledige lesgeld aan Be Sure verschuldigd. In geval van buitengewone omstandigheden kan Be Sure van deze regel afwijken, een en ander geheel ter zijner beoordeling.

 

Artikel 10 Examen.

10-1 De leerling die via de rijschool van Be Sure het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij / zij rijles heeft genoten.
10-2 De kosten voor of ten behoeve van een rijexamen- c.q. herexamenaanvraag moeten gelijktijdig met de eigen verklaring aan Be Sure worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
10-3 Indien de leerling gebruik maakt van het garantiepakket kan hij/zij alleen aanspraak maken op 1 gratis her-examen wanneer tenminste 5 uren rijles worden afgenomen.
10-4 Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de leerling omdat hij / zij verzuimd heeft zijn / haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
10-5 Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte
weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan Be Sure de leerling een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.

Artikel 11 Instructies

De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur / instructrice tijdens de rijlessen op te volgen.

 

Artikel 12 Beëindiging rijles.

Be Sure kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en / of zijn / haar gedragingen, welke dusdanig zijn dat van Be Sure onmogelijk verwacht kan worden dat deze de rijles dan wel rijlessen voortzet.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid.

13-1 Be Sure vrijwaart de leerling van aanspraken door derden als gevolg van een
aan- en / of overrijden tijdens de rijles alsmede tijdens het rijexamen, met uitzondering van die aan- en / of overrijddingen die het gevolg zijn van opzet en / of grove schuld van de leerling, dan wel van het gebruik van alcohol, verdovende middelen en geneesmiddelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Tijdens motorrijlessen is de leerling zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle verkeersovertredingen die hij begaat.
13-2 De leerling verklaart dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien hij / zij ondanks rijles neemt, dan wel mocht blijken dat de verklaring onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling Be Sure volledig en zal hij / zij alle eventueel ter zake aan Be Sure opgelegde boetes, alsmede alle door Be Sure geleden schade en gemaakte kosten vergoeden.

 

Artikel 14 Overmacht.

14-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere
natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van motorvoertuigen van Be Sure, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van Be Sure, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Be Sure overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot uitvoering van de overeenkomst zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
14-2 Be Sure is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 15 Betaling.

15-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15-2 Indien betaling per bank is overeengekomen,
dient de leerling binnen 10 dagen te betalen.
15-3 Be Sure is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de
gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
15-4 Be Sure is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet
betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat,
procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
15-5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

15-6 Uit het enkele feit dat Be Sure zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht.

Op alle door Be Sure gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of
handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 17 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
waaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de
Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Be Sure, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.